Wybierz
szkołę
i kierunek

Specjalności
w Liceum Sztuk
Plastycznych

zobacz

Kierunki w Liceum Ogólnokształcącym

zobacz

Wypełnij
formularz

do odebrania również na miejscu w sekretariacie

pobierz

Umów się
na rozmowę

ZADZWOŃ


Społeczne Liceum Sztuk Plastycznych tel.
882 784 754

Społeczne Liceum Ogólnokształcące tel.
783 078 246

Przyjdź
na rozmowę

Drzwi otwarte
dla kandydatów
do LICEUM
SZTUK PLASTYCZNYCH:

1 kwietnia, 20 maja, 3 czerwca

Co przygotować

Drzwi otwarte
dla kandydatów
do LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO:

2 kwietnia, 21 maja, 4 czerwca

Co przygotować

Najczęściej zadawane pytania

Zindywidualizowany plan i tok nauki daje uczniom możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych możliwości i zainteresowań.

Nasza szkoła pozwala podejmować decyzję o sposobie nauki i jednocześnie pozwala ponosić odpowiedzialność za swój wybór. Uczeń może określać tok nauki, sposób uczestnictwa w zajęciach, program nauki. Nie jest przypisywany do klasy, ale sam wybiera grupę. Szkoła przystosowuje się do możliwości psychofizycznych ucznia; odwrotnie niż w szkole tradycyjnej.

W praktyce wygląda to tak, że w jednym roku uczeń może zaliczyć materiał z całego przedmiotu na przykład z fizyki, a przez następne lata zajmować się czymś innym. System organizacyjny szkoły pozwala, aby to szkoła przystosowywała się do możliwości ucznia, jeżeli On tego chce.

W szkołach ALA nie ma podziału na nauczyciele – uczniowie, gdzie dwie strony się zmagają. Chcemy ze sobą współpracować.

Szkoły charakteryzuje też odejście od rywalizacji i porównywania między uczniami na rzecz wzajemnego okazywania wsparcia i współpracy. Cała społeczność szkoły współpracuje w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, wspólnego poszukiwania prawdy i wartości, w relacjach budowanych na zasadach dialogu personalnego.

Zajęcia w ALA są podzielone na zajęcia:

  • z obowiązkową obecnością (przedmioty objęte szkolnym planem nauki realizowane w systemie klasowo lekcyjnym) oraz
  • nieobowiązkową obecnością, w których uczestnictwo zależy od decyzji ucznia (przedmioty objęte zindywidualizowanym planem nauki).

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego oraz tych związanych wybranym kierunkiem artystycznym i akademickim – są to zajęcia zawiązane z egzaminem maturalnym lub dyplomowym (w Liceum Plastycznym).

Staramy się, aby zajęcia z wiodących przedmiotów ogólnokształcących były prowadzone na każdym poziomie (roku) przez dwóch nauczycieli, co stwarza uczniom możliwość wyboru.

Nieco odmienny niż w tradycyjnej szkole jest sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności. Inicjatywa w tym zakresie należy do ucznia. Uczeń i nauczyciel prowadzący przedmiot ustalają termin sprawdzianu i zakres materiału (najczęściej w czasie konsultacji).

Po zakończonym sprawdzianie negocjują wystawianą ocenę, co oznacza w praktyce, że jeśli zdaniem ucznia ocena jest za niska, może jej nie przyjąć i poprosić nauczyciela o omówienie błędów i niedostatków w celu poprawienia oceny. Ta zasada powoduje, że ocena niedostateczna jest praktycznie nieużywana.

Tak jak w każdej szkole w ALA obowiązuje tygodniowy plan zajęć. W bloku porannym od godziny 8.00 odbywają się zajęcia z języków obcych, od 10.15 rozpoczynają się zajęcia ogólnokształcące, akademickie i artystyczne. Po południu organizowane są zajęcia z wychowania fizycznego oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów.

Zajęcia ze wszystkich przedmiotów organizowane są w formie: wykładów, pogadanek, ćwiczeń, preferujemy także aktywne formy nauki, takie jak praca projektem, plener, wycieczki, udział w wykładach i spotkaniach organizowanych poza szkołą.

Ze względu na to, że w ALA nie ma tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego, uczeń nie jest na stałe przypisany do tej samej klasy. Nauka odbywa się w grupach, uczeń może więc na część zajęć chodzić z tymi samymi osobami, a na inną część z innymi, w zależności od wyboru nauczyciela, formy zajęć z wf-u, poziomu zaawansowania z języka, kierunku czy specjalności.

Tutor-opiekun to wybrany przez ucznia pedagog, z którym będzie współpracować w trakcie nauki w szkole. Współpraca rozpoczyna się za obustronną zgodą ucznia i tutora-opiekuna. Jeśli współpraca nie będzie układać się dobrze, zarówno uczeń jak i opiekun mogą zdecydować się na zakończenie współpracy. Uczeń wybiera wtedy nowego opiekuna.

Do najważniejszych zadań tutora-opiekuna należą:

  • utrzymywanie stałego kontaktu z uczniem
  • pomoc w ustaleniu planu pracy na semestr
  • pomoc w ułożeniu planu zajęć
  • wspieranie w podejmowanych decyzjach edukacyjnych
  • ustalenie wraz uczniem oceny z zachowania
  • prowadzenie dokumentacji szkolnej ucznia
  • kontakt z rodzicami

Internat

Uwaga kandydaci na rok szkolny 2019/2020 – zwolniły się miejsca w internacie. Zapraszamy do aplikowania

Uczniowie szkół ALA mogą zamieszkać w internacie. W internacie są pokoje dwu, trzy i czteroosobowe, dla uczniów dostępna jest kuchnia oraz łazienki.

Miesięczne opłaty za pobyt w internacie wynoszą:

200 zł/m-c dla uczniów SLSP
300 zł/m-c dla uczniów SLO

Dodatkowo internat pobiera jednorazową zwrotną kaucję w wysokości 500zł

UMOWA

pobierz

Podanie
o przyjęcie
do internatu

pobierz

Zgody
rodziców

pobierz