Jak się zapisać?

Zapraszamy do wypełnienia formularza rejestracyjnego na rozmowy wstępne do Zespołu Szkół ALA. Formularze będą aktywne do odwołania (aktualizacja 04.04.2024). Na kilka dni przed wybranym przez Państwa terminem będziemy się kontaktować telefonicznie. Wkrótce też udostępnimy dodatkową informację dotyczącą przygotowania do rozmowy.


Formularz zapisów na rozmowy wstępne do liceum plastycznego


Pobierz PDF: Przygotowanie do rozmów wstępnych do Liceum Plastycznego ALA


Formularz zapisów na rozmowy wstępne do liceum ogólnokształcącego


Pobierz PDF: Przygotowanie do rozmów wstępnych do Liceum Ogólnokształcącego ALA

Wybierz
szkołę
i kierunek

Specjalności
w Liceum Sztuk
Plastycznych

zobacz

Kierunki w Liceum Ogólnokształcącym

zobacz

Wypełnij
formularz

do odebrania również na miejscu w sekretariacie

pobierz

Umów się
na rozmowę

ZADZWOŃ


tel.
71 359 14 44

Najczęściej zadawane pytania

Zindywidualizowany plan i tok nauki daje uczniom możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych możliwości i zainteresowań.

Nasza szkoła pozwala podejmować decyzję o sposobie nauki i jednocześnie pozwala ponosić odpowiedzialność za swój wybór. Uczeń może określać tok nauki, sposób uczestnictwa w zajęciach, program nauki. Nie jest przypisywany do klasy, ale sam wybiera grupę. Szkoła przystosowuje się do możliwości psychofizycznych ucznia; odwrotnie niż w szkole tradycyjnej.

W praktyce wygląda to tak, że w jednym roku uczeń może zaliczyć materiał z całego przedmiotu na przykład z fizyki, a przez następne lata zajmować się czymś innym. System organizacyjny szkoły pozwala, aby to szkoła przystosowywała się do możliwości ucznia, jeżeli On tego chce.

W szkołach ALA nie ma podziału na nauczyciele – uczniowie, gdzie dwie strony się zmagają. Chcemy ze sobą współpracować.

Szkoły charakteryzuje też odejście od rywalizacji i porównywania między uczniami na rzecz wzajemnego okazywania wsparcia i współpracy. Cała społeczność szkoły współpracuje w atmosferze wzajemnego szacunku i zaufania, wspólnego poszukiwania prawdy i wartości, w relacjach budowanych na zasadach dialogu personalnego.

Zajęcia w ALA są podzielone na zajęcia:

  • z obowiązkową obecnością (przedmioty objęte szkolnym planem nauki realizowane w systemie klasowo lekcyjnym) oraz
  • nieobowiązkową obecnością, w których uczestnictwo zależy od decyzji ucznia (przedmioty objęte zindywidualizowanym planem nauki).

Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach z języka polskiego, języków obcych, matematyki, wychowania fizycznego oraz tych związanych wybranym kierunkiem artystycznym i akademickim – są to zajęcia zawiązane z egzaminem maturalnym lub dyplomowym (w Liceum Plastycznym).

Staramy się, aby zajęcia z wiodących przedmiotów ogólnokształcących były prowadzone na każdym poziomie (roku) przez dwóch nauczycieli, co stwarza uczniom możliwość wyboru.

Nieco odmienny niż w tradycyjnej szkole jest sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności. Inicjatywa w tym zakresie należy do ucznia. Uczeń i nauczyciel prowadzący przedmiot ustalają termin sprawdzianu i zakres materiału (najczęściej w czasie konsultacji).

Po zakończonym sprawdzianie negocjują wystawianą ocenę, co oznacza w praktyce, że jeśli zdaniem ucznia ocena jest za niska, może jej nie przyjąć i poprosić nauczyciela o omówienie błędów i niedostatków w celu poprawienia oceny. Ta zasada powoduje, że ocena niedostateczna jest praktycznie nieużywana.

Tak jak w każdej szkole w ALA obowiązuje tygodniowy plan zajęć. W bloku porannym od godziny 8.00 odbywają się zajęcia z języków obcych, od 10.15 rozpoczynają się zajęcia ogólnokształcące, akademickie i artystyczne. Po południu organizowane są zajęcia z wychowania fizycznego oraz konsultacje ze wszystkich przedmiotów.

Zajęcia ze wszystkich przedmiotów organizowane są w formie: wykładów, pogadanek, ćwiczeń, preferujemy także aktywne formy nauki, takie jak praca projektem, plener, wycieczki, udział w wykładach i spotkaniach organizowanych poza szkołą.

Ze względu na to, że w ALA nie ma tradycyjnego systemu klasowo-lekcyjnego, uczeń nie jest na stałe przypisany do tej samej klasy. Nauka odbywa się w grupach, uczeń może więc na część zajęć chodzić z tymi samymi osobami, a na inną część z innymi, w zależności od wyboru nauczyciela, formy zajęć z wf-u, poziomu zaawansowania z języka, kierunku czy specjalności.

Tutor-opiekun to wybrany przez ucznia pedagog, z którym będzie współpracować w trakcie nauki w szkole. Współpraca rozpoczyna się za obustronną zgodą ucznia i tutora-opiekuna. Jeśli współpraca nie będzie układać się dobrze, zarówno uczeń jak i opiekun mogą zdecydować się na zakończenie współpracy. Uczeń wybiera wtedy nowego opiekuna.

Do najważniejszych zadań tutora-opiekuna należą:

  • utrzymywanie stałego kontaktu z uczniem
  • pomoc w ustaleniu planu pracy na semestr
  • pomoc w ułożeniu planu zajęć
  • wspieranie w podejmowanych decyzjach edukacyjnych
  • ustalenie wraz uczniem oceny z zachowania
  • prowadzenie dokumentacji szkolnej ucznia
  • kontakt z rodzicami

Internat

Pliki do pobrania

Podanie
o przyjęcie
do internatu 2023

pobierz

Zgody
rodziców

pobierz