Czy ALA będzie dobra dla mojego dziecka?

ALA to szkoła przyjazna uczniowi. Jeśli zdecydujesz się by Twoje dziecko zostało naszym uczniem, będziesz mieć pewność, że będzie w dobrych rękach. Nasza szkoła jest mała, co pozwala na poznanie każdego ucznia, nikt nie jest anonimowy, ponadto każdy uczeń ma swojego indywidualnego tutora-opiekuna, który pomaga w rozwijaniu indywidualnych predyspozycji oraz wspiera w sprawach organizacyjno-dydaktycznych. Tutor ma stały kontakt z rodzicem.

Jeśli pojawiają się problemy, związane z nauką, lub zachowaniem ucznia, od razu kontaktujemy się z rodzicem i wspólnie próbujemy je rozwiązać. Każdy rodzic może także indywidualnie spotkać się z każdym nauczycielem, w ramach organizowanych w trakcie roku szkolnego spotkań dla rodziców lub umówić się na indywidualne spotkanie.

W ALA każdy uczeń ma możliwość rozwoju w zakresie swoich predyspozycji, mamy bogaty wybór zajęć artystycznych i akademickich, uczeń może także uczestniczyć dodatkowo w zajęciach, które nie są objęte programem w ramach wybranego przez niego kierunku czy specjalności. Każdy uczeń może także po zajęciach korzystać z sal i rozwijać indywidualnie swoje talenty.

Najczęściej zadawane pytania

Zindywidualizowany plan i tok nauki daje uczniom możliwość dostosowania programu oraz tempa jego realizacji do osobistych możliwości i zainteresowań.

Nasza szkoła pozwala podejmować decyzję o sposobie nauki i jednocześnie pozwala ponosić odpowiedzialność za swój wybór. Uczeń może określać tok nauki, sposób uczestnictwa w zajęciach, program nauki. Nie jest przypisywany do klasy, ale sam wybiera grupę. Szkoła przystosowuje się do możliwości psychofizycznych ucznia; odwrotnie niż w szkole tradycyjnej.

W praktyce wygląda to tak, że w jednym roku uczeń może zaliczyć materiał z całego przedmiotu na przykład z fizyki, a przez następne lata zajmować się czymś innym. Albo też odwrotnie. Fizykę zaliczyć w innych semestrach. System organizacyjny szkoły pozwala, aby to szkoła przystosowywała się do możliwości ucznia, jeżeli On tego chce.

Tutor-opiekun to wybrany przez ucznia pedagog, z którym będzie współpracować w trakcie nauki w szkole. Współpraca rozpoczyna się za obustronną zgodą ucznia i tutora-opiekuna. Jeśli współpraca nie będzie układać się dobrze, zarówno uczeń jak i opiekun mogą zdecydować się na zakończenie współpracy. Uczeń wybiera wtedy nowego opiekuna.

Do najważniejszych zadań tutora-opiekuna należą:

  • pomoc w ustaleniu planu pracy na semestr
  • pomoc w ułożeniu planu zajęć
  • wspieranie w podejmowanych decyzjach edukacyjnych
  • ustalenie wraz uczniem oceny z zachowania
  • prowadzenie dokumentacji szkolnej ucznia
  • kontakt z rodzicami
  • utrzymywanie stałego kontaktu z uczniem

Tak, nie musi, ale inaczej trochę jest w trzyletnim (wkrótce czteroletnim) Społecznym Liceum Ogólnokształcącym (SLO) ALA, a inaczej w czteroletnim (wkrótce pięcioletnim) Społecznym Liceum Sztuk Plastycznych (SLSP) ALA.
W SLO zajęcia z obowiązkową obecnością to te, które objęte są szkolnym planem nauczania, czyli język polski, matematyka, język obcy wybrany do matury, wychowanie fizyczne oraz wybrany przedmiot kierunkowy artystyczny lub akademicki.
W SLSP zajęcia z obowiązkową obecnością to te, które objęte są szkolnym planem nauczania, czyli język polski, matematyka, język obcy wybrany do matury, wychowanie fizyczne, wybrana specjalność artystyczna oraz rysunek i malarstwo.
Ponieważ to szkoła, która daje uprawnienia wykonywania zawodu plastyka, ważna jest też obecność na wszystkich zajęciach artystycznych.
Poza tymi przedmiotami w obu szkołach reszta zajęć objęta jest zindywidualizowanym programem nauczania, czyli z nieobowiązkową obecnością. Trzeba tylko zapisać się do wybranego nauczyciela na początku semestru i wybrać formę zaliczenia. Mogą to być zaliczenia cząstkowe, wybranych partii materiału w formie ustnej lub pisemnej lub zaliczenia materiału całego modułu na egzaminie klasyfikacyjnym. Egzaminy klasyfikacyjne są organizowane pod koniec każdego semestru i każdy, kto się wcześniej zadeklarował u nauczyciela prowadzącego

Przede wszystkim kontaktując się z tutorem dziecka. Gdy tylko uczeń wybierze sobie tutora, tutor nawiązuje kontakt z rodzicami-opiekunami dziecka. Tutor między innymi monitoruje pracę dziecka i pozostaje w stałym kontakcie z rodzicem. Od września 2017 roku wprowadzona została w ALA elektroniczna karta czyli program, w którym zapisani są wszyscy uczniowie i nauczyciele Autorskich Liceów Artystycznych i Akademickich. Jest to miejsce, gdzie uczeń, po zalogowaniu się na indywidualne konto, może sprawdzić, który nauczyciel uczy którego przedmiotu oraz łatwo się z nim skontaktować. Poprzez program uczeń zapisuje się na karty zaliczeń z poszczególnych przedmiotów, może tam również sprawdzić stan swoich zaliczeń.

Tak, materiał nie zaliczony, niezależnie od przedmiotu można zaliczyć na konsultacjach w następnym semestrze. Nawet jeśli jest to materiał obejmujący cały moduł (czyli kończący się oceną semestralną). Uczeń kontynuuje naukę w klasie programowo wyższej i w momencie, kiedy zaliczy całość materiału i otrzyma ocenę semestralną (czyli jest gotowy do promocji), tutor zgłasza to na Klasyfikacyjnej Radzie Pedagogicznej. W ALA można uzyskać promocję przez cały rok szkolny, nie tylko w czerwcu.

Właściwie tak, ale znowu inaczej jest w SLO, inaczej w SLSP.
Z uwagi na to, że Liceum Plastyczne jest szkołą dającą uprawnienia do wykonywania zawodu plastyka, kandydat chcący się uczyć w SLSP powinien mieć predyspozycje do wykonywania prac wizualnych i oprócz tego nie może być przyjęty z liceum ogólnokształcącego do liceum plastycznego do klasy wyższej niż druga. Jeśli uzyska zgodę na przeniesienie do klasy drugiej, musi zaliczyć cały plastyczny materiał klasy pierwszej. Może natomiast się przenieść z innego liceum plastycznego do klasy trzeciej albo nawet czwartej, pod warunkiem realizacji tej samej specjalności.
Jeżeli chodzi o Liceum Ogólnokształcące, to w zasadzie można się zapisać w każdym momencie, oczywiście w klasie trzeciej nie przed samą maturą, gdyż trzeba zdążyć nadrobić różnice programowe, czyli zaliczyć obowiązkowe w naszej szkole przedmioty.

WAŻNE DOKUMENTY

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

pobierz

STATUT LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH

pobierz

regulamin opłat dla uczniów którzy rozpoczęli naukę do roku szkolnego 2022-2023

pobierz

regulamin opłat dla uczniów którzy rozpoczęli naukę w roku szkolnym 2023-2024

pobierz

REGULAMIN OPŁAT DLA UCZNIÓW KTÓRZY ROZPOCZĘLI NAUKĘ W ROKU SZKOLNYM 2024-2025

pobierz